Алея Кованих Скульптур

Думки подарувати рідному місту парк скульптур з художнього металу пані Ніна Крока, організатор ковальського фестивалю в
 
 Рівному, плекала давно. Відвідини Івано-Франківська та Донецька протягом 2010-2011 років лише посилили це бажання. Першу композицію фестивалю 2012 року «Металеве Серце» було встановлено у центрі міста, але і адміністрація і організатори розуміли важливість постійної експозиції просто неба для усіх робіт, що створюватимуться десятки наступних років.

На день Матері, 11 травня 2014 р. парк Молоді на Лебединці у м. Рівне зустрів першу композицію з майбутньої алеї художніх скульптур з кованого металу. Нею стала «Даринка», яка в народі отримала декілька ласкавих префіксів до свого імені – «янгол», «диво», «щедрика». За задумом автора – рівненського коваля-скульптора Романа Велігурського, міфологічна фігура символізує природу, щедру на подарунки до людей. Усі елементи скульптури здебільшого виконані в традиціях міфологічних образів.

Алея парку розташована серед зеленої зони міста та веде до краєзнавчого музею. «Пам’ятаю, як 40 років потому, я, ще першокурсником, брав участь у закладці цього парку. Мине ще 20 років, і мешканці Рівного матимуть чудову алею кованих фігур, яка, сподіваюся, стане їх улюбленим місцем відпочинку», – зазначив міський голова Володимир Хомко на відкритті першої скульптури.

Сьогодні до Лебединки вже переїхали й інші творчі роботи – «Металеве Серце» (автор Р. Велігурський), та серія скульптур А. Вольського – «Пожежник-захисник», «Гойдалка» та «Життєві цінності». Усі роботи виконувалися колективно ковальською спільнотою України та іноземними учасниками. Основи головних композицій доповнювали ковані елементи кожного учасника фестивалів, зроблені безпосередньо на фестивалях. Для створення головної скульптури фестивалю, колектив організаторів заздалегідь починає обговорення теми та виробляє попередній макет.

Творчі колективні роботи вже склали своєрідний скульптурний парк просто неба, отак усі охочі мають можливість не лише відпочити, а й ознайомитися із ковальським мистецтвом, поміркувати над духовними й філософськими складовими людського життя.

ALLEY OF FORGED SCULPTURES IN LEBEDINKA

Long since Mrs.Nina Kroka, the organizer of the blacksmithing festival in Rivne cherished the ideas to gift a metal sculptures park for her native city. Visits to Ivano-Frankivsk and Donetsk during 2010-2011th only strengthen this desire. The first composition of the festival 2012thMetal Heart” they installed in the city center, but administration and organizers understood the importance of the constant open-air exposition for all artworks, expecting the next years.

Mother’s Day, May 11th 2014 the Park of Youth in Rivne, Lebedinka, met the first composition from the future alley of artistic sculpture of forged metal. It named “Darynka”, but people at one gifted to this creation additional pretty names as “angel”, “mystery”, “Shchedryk”. According to author’s conception of art sculptor Roman Veligurskyi, this mythological fi gure symbolizes a nature, which is generous with its gifts to people. All elements of the sculpture mostly made in the tradition of mythological images.

Alley of the park is between the green city area and leads to the local history museum. “I remember as 40 years ago, I’m still the first grade student, participated in the laying of this park. It will take another 20 years and Rivne habitants will enjoy the beautiful alley of forged creations, which, as I hope, will become their favorite place of rest”, - said the city mayor Volodymyr Khomko, opening the first sculpture. Actually Lebedinka met another artistic works as “Metal Heart” (author R.Veligurskyi), the series of the sculptures of A.Volsky as “Firemandefender”, “Swing” and “Life values”. All creations were made by the forces of blacksmithing community of Ukraine and by the international participants. Each blacksmiths of the festivals accomplished the bases of the central compositions during the work at the events. For the creation of the main sculpture of the festival, the organizers starts to discuss the theme early in advance, making the model.

Artistic collective works already have created the particular sculptural park in open air, thus all desirers have the possibility not only to relax, but also to get acquaintance with a blacksmithing art and to refl ex on the spiritual and philosophical questions of human life.
  • Усі роботи
  • Металеве Серце
  • Даринка
  • Дитячі Пустощі
  • Сімейні Цінності
  • Мова риб
  • Маски Театр Абсурду